Trzy sposoby wyznaczania gęstości cieczy

Pobierz

Zapoznać się z instrukcją ważenia na wadze technicznej.. Zastosowanie prawa Archimedesa do wyznaczania gęstości 3.. Do najczęściej stosowanych należą metody oparte na pomiarze szybkości przepływu cieczy przez rurkę kapilarną (lepkościomierze kapilarne) oraz metody oparte na pomiarze szybkości opadania kulki w badanej cieczy (lepkościomierze kulkowe).. Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał.Określoo trzy metody wyznaczania gęstości włókien pozbawionych preparacji: metodę ważenia hydrostatycznego, porównywania bezpośredniego gęstości cieczy wzorcowej i włókna oraz metodę kolumny gradientowej.. Piknometr to szklana kolba o specjalnej konstrukcji, zazwyczaj o określonej objętości.. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych a.. 6.Podziel masę cieczy wyrażoną w g przez objętość cieczy wyrażoną w cm3.B.. 4Zważ menzurkę z cieczą.. Najczęściej stosuje się metodę piknometryczną.. Areometr nie powinien dotykać ścianek cylindra.. Odczytać gęstość cieczy na skali.. Do pomiarów tych wielkości używamy wagi analitycznej i piknometru.. 1.Zważ pustą menzurkę.. Dla każdej z metod podano zasadę, stosowaną aparaturę i ciecze immersyjne, sposób pobierania próbek i wykonania .Metoda wyznaczania gęstości ciała za pomocą wagi szalkowej z ławeczką Przyrządy waga szalkowa zestaw odważników do wagi szlakowej zlewka woda ławeczka bila ze sznurkiem Rysunki teoretyczne Kula w powietrzu Kula w wodzie Wyprowadzenie wzoru gdzie: d k - gęstość ciała d w - gęstość wody m 1 - masa ciała w powietrzu m 2 - masa ciała w wodzieWyznaczanie gęstości substancji ciekłych W przypadku wyznaczanie gęstości cieczy należy określić następujące masy: mP- masa pustego i suchego piknometru mPW- masa cieczy wzorcowej wypełniającej piknometr mPC- masa badanej cieczy umieszczonej w piknometrzeZatem, podstawowa metoda wyznaczania gęstości, będzie się opierać na niezależnym pomiarze dwóch wielkości: masy oraz objętości badanego ciała stałego..

Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

Zmierz linijką (w cm): długość (a), szerokość (b) i wysokość (c) prostopadłościanu.. Do wyznaczania gęstości cieczy potrzebna jest menzurka,waga i dana ciecz.. 4.Wyznaczanie gęstości materii Być może zauważyłeś, że czasem ciało o niewielkich rozmiarach ma dużą masę, a ciała o sporych rozmiarach (np. pudło styropianowe) możemy łatwo podnieść, bo ich masa jest niewielka.. Gęstość można oznaczyć jedną z metod podanych w PN-ISO 2811.. Nalać badaną ciecz do wąskiego wysokiego cylindra ustawionego pionowo.. Oblicz jego objętość (w cm 3) korzystając ze wzoru: Objętość = a. b. c 3.Gęstość badanej próbki wyznacza się ze wzoru: (1) ρ = m p ρ c m p - m c. gdzie: m p - masa próbki w powietrzu, m c - masa próbki zanurzonej w cieczy, ρ c - gęstość zastosowanej cieczy immersyjnej.. Metoda równowagi ciśnień statycznych jest przydatna w przypadku wyznaczania gęstości cieczy niemieszającej się z cieczą o znanej gęstości.B..

Pomiar gęstości cieczy 1.1.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra-Westphala, Sprawozdania - FizykaZnane są liczne metody wyznaczania lepkości cieczy.. Oznaczenie gęstości ciał stałych polega na określeniu masy ciała m i objętości V. M01 I PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki US Temat: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną Cel: wyznaczenie gęstości cieczy i ciał stałych.. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości .Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy.. Instrument składa się z pojemnika o określonej .10.Metody pomiaru napięcia powierzchniowego: stalagmometryczna, wzniesienia włoskowatego.. Wykonać następujące ważenia notując wyniki w tabeli: piknometru z wodą destylowaną - m 1 pustego naczynia - m 2 naczynia z badanym ciałem stałym - m 3 piknometru z wodą i ciałem stałym - m 4 3.. Zanurzyć w niej areometr usuwając pęcherzyki powietrza.. Porównując otrzymane doświadczalnie wartości gęstości do poszczególnych cieczy z wartościami w tablicach własności fizycznych zauważamy, że .• Gęstość cieczy i gazów oraz metody pomiarów.. Najczęściej służy do wyznaczania gęstości cieczy.Gęstość (masa właściwa) - masa jednostki objętości, dla substancji jednorodnych określana jako stosunek masy m do objętości V: q=m/V Gęstość ciał stałych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości, przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się areometry..

Lepkościomierze kapilarne.Pomiar gęstości cieczy .

Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej 4 °C).. Poziom powierzchni cieczy na skali aerometru wyznacza jej gęstość.Z kolei gdy obiekt o znanej objętości zostanie zanurzony w cieczy o nieznanej gęstości, różnica mas (mierzonych w powietrzu i w cieczy) pozwoli wyznaczyć gęstość tej cieczy.. Ciśnienie pwywarte przez słup cieczy o wysokości hi gęstości ρ wynosi: p = h · ρ ·g(1)W celu wyznaczenia gęstości ciał za pomocą piknometru zważony został pusty piknometr wraz z korkiem, następnie napełnionego: wodą destylowaną, metanolem, acetonem, gliceryną.. Niektóre z nich opierają się .. Często stosuje się inne metody wyznaczania gęstości,np.. Wyliczyć: masę ciała stałegom c.st = m 3 - m 2 4.Wyznaczanie gęstości aluminium (ciało o kształcie regularnym).. W przypadku wyznaczania gęstości rzeczywistej ciał porowatych dodatkowo należy określić objętość porów V p oraz przestrzeni wolnej V w .Widok wagi wykorzystanej w ćwiczeniu do pomiaru gęstości cieczy przedstawia poniższy rysunek.. Przebieg doświadczenia 1.. Pomiar gęstości cieczy za pomocą piknometru Piknometr jest naczyniem słu żącym do wyznaczania g ęsto ści cieczy przez porównanie mas jednakowej obj ęto ści cieczy badanej i cieczy wzorcowej..

5Oblicz masę cieczy.

Rysunek 1: Waga Westphala-Mohra do pomiaru gęstości polimerów.. W środku korka znajduje się kanalik, przez który może wypływać nadmiar cieczy z naczynia.Objętość cieczy określa się stosując trzy podstawowe metody pomiaru: - geometryczna, - pojemnikową, - wagową.. Wyznaczanie gęstości regularnych brył i cieczy 2.. Pozwoli ci ono zrozumieć opisaną poniżej sytuację i wiele innych zagadnień.Istnieje wiele metod wyznaczania gęstości ciał.. Zwracanie uwagi na Zastosowanie prawa Pascala do wyznaczania gęstościWyznaczanie gęstości cieczy odbywa się w następujący sposób: 1. wyznaczamy masę piknometru pustego, m 1; 2. wyznaczamy masę piknometru napełnionego wodą destylowaną, m 2; 3. wyznaczamy masę piknometru napełnionego badaną cieczą, m 3; 4. wiedząc, że masę wody destylowanej w piknometrze o objętości V możemy wyliczyć jako: m w= m 2-m 1 = ρ26.3.2.. Metoda równowagi ciśnień statycznych jest przydatna w przypadku wyznaczania gęstości cieczy niemieszającej się z cieczą o znanej gęstości.. Ciśnienie to zależy jedynie od gęstości i od wysokości słupa cieczy.. Piknometr jest to niewielkie naczynie w kształcie kolby z dokładnie doszlifowanym korkiem.. Rys. 1 prezentuje sposób ważenia próbki w cieczy immersyjnej.. Metoda piknometryczna jest jednym z najprostszych sposobów wyznaczania gęstości.. Do ćwiczenia potrzebne są: waga szalkowa, odważniki, prostopadłościan wykonany z aluminium, linijka.. Aby to wyjaśnić, wprowadzimy pojęcie gęstości ciała.. Odnoszą się też do norm: DIN 53 217, ASTM D 1475 .. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą areometru.. Podczas wykonywania ćwiczenia, w każdej z trzech metod, masa prostopadłościanów będzie zawsze wyznaczana za pomocą wagi, natomiast zmieniać się będzie sposób wyznaczania ichDo wyznaczania gęstości cieczy potrzebna jest znajomość masy i objętości .. gdzie: pręt regulacyjny; kolumna podstawy; pręt regulacyjny; śruba poziomująca do podstawy; śruba dociskowa unieruchamiająca pręt regulacyjny; belka wagi; główka; strzemiączka; nurek szklany; skala; ciecz; mz= 9,99∙ 6 10 =5,994 g. Dla wody z solą: mz= 9,98∙ 4 10 =3 g. mz=Wyznaczanie gęstości względnej metodą naczyń połączonych Ciśnienie wywarte przez słup cieczy na podstawę nie zależy od kształtu naczynia, jeżeli można pominąć napięcie powierzchniowe.. Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.. Metody wyznaczania gęstości ciał (ciecze, ciała stałe) przy pomocy Prawa Archimedesa i Pascala 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt