Program zajęć wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych

Pobierz

ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program jest skierowany do uczniów klas IV - VII SP, mających problemy z opanowaniem treści podstawy programowej z matematyki.. Kształcenie zdalne - wytyczne i narzędzia.. Nie są to jednak przyczyny tkwiące w niższych niż u reszty klasy możliwościach intelektualnych ucznia czy w nieumiejętnym kierowaniu własnymi .PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - " CYFERKI POD LUPĄ" Praca z uczniem zdolnym jest bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela.. W każdym zespole klasowym znajdują się uczniowie uzdolnieni.. "Program zajęć wyrównawczych z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjum" przeznaczony jest dla uczniów ze znacznym opóźnieniem edukacyjnym powstałym z różnych powodów.. WSTĘP Matematyka potrzebna jest każdemu.. Czerwiec .. Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW.. 1.6 WARUNKI UKOŃCZENIA MODUŁU 80 % frekwencja na zajęciach.PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY IV Realizowanych w ramach projektu: "SZKOŁA DLA KAŻDEGO" Opracowała: Marzanna Leśniewska I. Likwidowanie trudno ści w nauce.. 660 stron z kartami pracy • Edukacja polonistyczna • Edukacja matematyczna • Edukacja przyrodnicza • 40 plansz przyrodniczych 2.1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół w Czudcu Program działalności szkolnego koła zajęć wyrównawczych z matematyki..

: 22 380 97 04.Program realizowany jest w ramach zajęć wyrównawczych w klasach IV, V, i VI.

Cele ogólne: 1.. Zawartość pakietu: 1.. Opracowany został na podstawie programu Oficyny Wydawniczej * Krzysztof Pazdro z 2012 roku.Prowadzenie,zajęć,matematyczno,przyrodniczych,w,ramach,zajęć,dydaktyczno,wyrównawczych,dla,uczniów,klas,I,III,szkoły,podstawowej,ramach,projektu,pt,Program .Akademia pomysłów.. Jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do .Program zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. Rozwiązywali łamigłówki umysłowe, poznawali różne strategie rozwiązywania zadań a także brali udział w podchodach matematycznych oraz wyjazdach na warsztaty "Matematyka jest wszędzie".Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze.. Prezentowany program został opracowany w oparciu o program ,,Matematyka z plusem" dla III etapu kształcenia ( DKW-DPN-5002-17/08) i program poprawy efektywności kształcenia.. 2 Autorzy: dr Bernard Sozański mgr Wiesława Wójcik ISBN.. Program w pełni uwzględnia edukację matematyczną, zawartą w Podstawie Programowej określonej przez MENiS.Cele ogólne i standardy wymagańegzaminacyjnych Celem programu jest przygotowanie uczniów z trudno ściami w nauce do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz pomoc w nadrobieniu braków w materiale bie żącym..

Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem "Matematyka z kluczem", wyd.

Jego realizacja na zaj ciach pozalekcyjnych trwa 3 lata i ma na celu wyrównanie braków edukacyjnych tych uczniów oraz przygotowanie ich do egzaminu gimnazjalnego.Zajęcia prowadzone będą przez mgr matematyki Bogumiłę Dudziak 1.5 GRUPA DOCELOWA Adresatami programu są uczniowie klas IV, którzy pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy,nieradzą sobie z rozwiązywaniem zadań i problemów matematycznych oraz mających spore zaległości w materiale..

Program uwzględnia treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.Zajęcia wyrównawcze.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki regulaminu rekrutacyjnego opracowanego przez SYNTEA S.A., a więc dla dzieci, których średnia ocen z matematyki nie przekroczyła 4,5.. Do kompetencji przewodniczącego należy: a) informowanie dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o pracach ZespołuPodczas zajęć matematycznych uczniowie rozwijali swoje zdolności poznawcze oraz logiczne myślenie.. 2.1 Program zajęć wyrównawczych z modułu ekologia w kontekście nauk przyrodniczych Niniejszy program stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia zajęć wyrównawczych z modułu ekologia w placówkach szkolnych objętych projektem pn. Szkoła w centrum uwagi współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego .zajęcia pozalekcyjne) h) praca z uczniem mającym trudności w nauce( zajęcia wyrównawcze) i) zatwierdzanie pytań na ustny egzamin dojrzałości z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 6.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.. Wstęp Wstęp Program zaj ęć wyrównawczych został napisany z my ślą o uczniach klas szóstych maj ących wolniejsze tempo pracy, którzy nie nad ąŜaj ą z opanowaniem prezentowanego naPROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej realizowany w ramach zajęć dodatkowych w klasach I w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 I. ..

Zajęcia wyrównawcze to obszerny zbiór gotowych materiałów do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.. Spotykamy się z nią częściej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych - kształcenie umiejętności pracy samodzielnej i w grupie - wdrażanie uczniów do systematyczności, pracowitości i wytrwałości - wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się kalkulatorem - wzmacnianie osobowości ucznia i wiary w jego możliwości - wyrabianie poczucia własnej wartościProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I - III.. Szkoła Nauk Ścisłych ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bud.. Szkoła Nauk Ścisłych ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bud..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt