Protokół komisji rewizyjnej pkzp

Pobierz

Przebieg zebrania: 1. zalacznik nr 16 - protokol kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zalacznik nr 16 - protokol' kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zalacznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: zalacznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi1) komisji rewizyjnej, 2) 1/3 liczby członków PKZP, 3) związku zawodowego.. Cz\onek Komisji 3.. Statut PKZP w instytucji "mundurowej" - wzór.. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh _____.. Dyskusja nad sprawozdaniami, Przedstawienie bilansu PKZP za lata 2012-2013 Glosowanie nad bilansem, Sytuacja Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŽyczkowej na 3 1 .10.2014 roku.. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków PKZP.. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków (delegatów) spośród członków PKZP.. Przedstawiono porządek obrad: a. Przewodniczqcy Komisji ..

1.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP raz na kwartał, sporządzając protokół.

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.. Ogłoszenie o walnym zebraniu delegatów PKZP - wzór.. 28, 33, 43‒45 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas.Oct 24, 2021wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji rewizyjnej.. Do Komisji Rewizyjnej wybiera się 3 osoby.. Wolne wnioski: Wniosek o absolutorium dla ustçpujQcego ZarzQdu.Apr 6, 2021Skład Komisji Rewizyjnej Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP Wzór wniosku o udzielenie pożyczki Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udzielenie pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych oraz zapomóg w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.. Sprawozdanie Zarządu PKZP z działalności PKZP za rok 2018 r. b. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP c.. Pozostałe uprawnienia określone w § 8 członek PKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych.. Przewodnicz ącym komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarz ądu z głosem doradczym.. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: książka kasowa OSP została zamknięta na poz. Nr _____Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) - Związek Nauczycielstwa Polskiego.§28..

1.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrol ę działalno ści PKZP raz na kwartał, sporz ądzaj ąc protokół.3.

Dyskusja nad sprawozdaniami, d.Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej na zakończenie roku sprawozdawczego.. Skreślenie z listy członków PKZP następuje: 1)Aug 31, 2021kontrola merytoryczna - celem tej kontroli, przeprowadzanej przez komisję rewizyjną PKZP jest sprawdzenie zgodności zasad działania zarządu z zasadami ustalonymi przez statut PKZP i przepisy prawa.. Komisja Rewizyjna KKOP stwierdziła, że Walne Zebranie zwołane w I terminie posiada kworum i może podejmować Decyzję.. [Kompetencje walnego zebrania członków]Lista obecności będzie załączona do protokołu.. Za przeprowadzenie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej odpowiada dotychczasowy Zarząd PKZP.. rozpatrywanie skarg i wniosków członków PKZP.. 12 , 12 , .. Wormuth Ryszard - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adres: MPKZP przy AMP S.A. w Dąbrowie Górniczej Al.. Do Zarządu wybiera się 5 osób.. Zebranie otworzył przewodniczący zarządu PKZP p. Arkadiusz Szajewski.. Prowadząc bieżącą kontrolę gospodarki finansowej, komisja rewizyjna powinna w szczególności zwracać uwagę:Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.. .Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym..

§29.Zgodnie z protokołem komisji rewizyjnej uprawnionych do uczestnictwa zebraniu było 40 delegatów, z czego mandaty odebrało 28.

Wybory odbywają się pod społecznym nadzorem zakładowych organizacji związkowych.. Czkonek Komisji 4.Ogólne zasady zwoływania posiedzeń komisji są opisane w statucie stowarzyszenia.Dodatkowo, tak jak w przypadku zarządu stowarzyszenia, szczegóły mogą być zawarte w regulaminie komisji rewizyjnej, przyjmowanym przez samą komisję albo przez walne zebranie członków.. Komisja rewizyjna powinna obradować na podobnych zasadach jak zarząd stowarzyszenia, czyli do każdego swojego .Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym.. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu PKZP.. Podstawa prawna • par.. Uprawnienia określone w § 8 pkt 1, 4 i 5 członek PKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków.. 2.Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.. Zgodnie z § 23 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Walne ZebranieKomisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu..

Uchwała w sprawie odwołania członków zarządu i komisji rewizyjnej PKZP oraz wyboru człon-ków zarządu i komisji rewizyjnej PKZP - wzór.

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu PKZP - wzór.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół, a na walnym zgromadzaniu członków składa sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Kopalni Soli "Bochnia" w Bochni, odbytego przy ul. Campi 15, 32-700 Bochnia w dniu 25 kwietnia 2019 roku.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.Sprawozdanie Komisji rewizyjnej PKZP — protokól z przeprowadzonej kontroli PKZP przy US za lata 2012 i 2013.. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.. J. Piłsudskiego 92, 41-308.PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO - GRUPY PZU Protokó\ POŽYCZKOWA z pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej PKZP Grupy PZU z clnia 20.03.2014 r. Komisja Rewizyjna Pracowniczej Kasy Zapomogowo — PoŽyczkowej Grupy PZU w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 20.032014 r. ukonstytuowata sie 1.. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) ochrona mienia .obsług ę kasow ą i ksi ęgow ą PKZP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt