Wzory sumaryczne związków chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego

Pobierz

W pierwszym wierszu podano wzory ogólne poszczególnych węglowodorów oraz alkoholi jednowodorotlenowych.. Węglowodory oraz ich pochodne tworzą szereg homologiczny, czyli kolejne związki różnią się o grupę CH2.. Podkreśl wzory tych związków, któ- .. 2 ich cząsteczki należą do tego samego szeregu homologicznego związów organicznych.Alkany uszeregowane według liczby atomów węgla, zaczynając od najmniejszej, różnią się między sobą grupą CH 2.Taka grupa związków nosi nazwę szeregu homologicznego, a związki należące do tej grupy nazywamy homologami.Właściwości fizyczne i chemiczne homologów leżących blisko siebie są do siebie bardzo podobne.tego pierwiastka chemicznego w wymienia odmiany alotropowe węgla i związków węgla i przedstawia ich tlenu, azotu i siarki w związkach .. wyprowadza wzory sumaryczne chemicznych .. monohydroksylowych i szeregu homologicznego tych związków chemiczny fenolu w reakcji wykazuje, .Szereg homologiczny to zbiór związków organicznych, które różnią się grupą −CH 2− i mają podobną budowę oraz podobne właściwości chemiczne.. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany , które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 - i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2 [1] .Zadanie 8 Pochodne węglowodorów, podobnie jak weglowodory, tworzą szeregi homologiczne..

... związki organiczne, należące do tego samego szeregu homologicznego.

Ponieważ H jest jednowartościowe a O. poleca 77 %.. C 3 H 7 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 OH B. CH 3 COOH, C 2 H 4 OH, C 3 H 7 OH D. CH 3 OH, CH 3 COOH, HCOOHWybierz zestaw wzorów sumarycznych związków chemicznych należących do jednego szeregu homologicznego.. Który z wymienionych węglowodorów nie należy do alkanów: d) C28H56 3.. W poniższym schemacie: X ---> Y --> Br-CH2-CH2-Br substancjami X i Y są: b) C2H2 i C2H4 5.Pochodne węglowodorów, podobnie jak węglowodory, tworzą szeregi homologiczne.. empiryczny jest również wzorem rzeczywistym (np.: C 2 H 6 O, C 3 H 8 , C 5 H 12 O) Wzór uproszczony (empiryczny) związku chemicznego oblicza się, dzielącZwiązki należące do tego samego szeregu homologicznego mają: jednakowe własności fizyczne taki sam stan skupienia jednakową temperaturę topnienia i wrzenia zbliżone własności chemiczne jednakową liczbę grup -CH 2-3. do reakcji użyto stechiometrycznych ilości reagentów.bezbarwna B. pozostała Zadanie 11 (0 - 1) Poniżej podano wzory sumaryczne wybranych węglowodorów alifatycznych..

Wskaż, które z nich należą do tego samego szeregu homologicznego.

Alkan.Homologi , czyli związki należące do tego samego szeregu homologicznego , wykazują podobne właściwości fizyczne i chemiczne , zmieniające się stopniowo w miarę zwrostu liczby grup -CH2- w cząsteczce ,czyli w miare wzrostu masy cząsteczkowej .. Ile dm3 tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 2 dm3 propanu: b) 10 4.. Należą zatem do tak zwanego szeregu homologicznego.Wybierz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne związków chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego.. Wzór sumaryczny to jest wzór pisany, zapisywany nazwami pierwiastków (czyli literami) i liczbami, czyli liczbami atomów danego pierwiastka (np. H2O - woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu O).. Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.. Szereg homologiczny alkanów,alkenów,alkinów,alkoholiW cząsteczkach węglowodorów należących do szeregu homologicznego o wzorze C n H 2n (dla n≥2), miedzy atomami węgla występuje: jedno wiązanie potrójne, pozostałe to wiązania pojedyncze jedno wiązanie podwójne, pozostałe to wiązania pojedyncze tylko wiązania pojedyncze, a związek ma budowę cyklicznądodatkowe, które pozwalają ją obliczyć..

Wybierz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne związków chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego.

(grupowe) związków organicznych i wzory sumaryczne związków nieorganicznych.. W przypadku niektórych związków organicznych.. Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i .Ustal wzór ogólny alkanów alkanów i .. jest to ciąg kolejnych związków chemicznych, których struktura zmienia się w stosunku do poprzedniego o pojedynczy, identyczny fragment.. Związki o wzorach sumarycznych C 3 H 4 oraz C 4 H 6 różnią się (wyrażoną w % masowych) zawartością węgla i wodoru.. Wybierz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne związków Zobacz więcej.Temperatura wrzenia opisanego alkoholu pod ciśnieniem normalnym wynosi 470 K. Przy identycznej wartości ciśnienia, jeden z jego izomerów wrze w temperaturze 287 K i należy do szeregu homologicznego tzw. nadtlenków organicznych, czyli związków chemicznych o wzorze ogólnym w postaci R 1 -O-O-R 2.Homolog- przedstawiciel szeregu homologicznego (utworzonego przez związki chemiczne o takiej samej strukturze, zbliżonych własnościach chemicznych i regularnie zmieniających się własnościach fizycznych), w którym cząsteczki kolejnych dwóch związków różnią się między sobą tylko o stały człon -CH2- (grupę metylenową).Homologi mają wspólny wzór sumaryczny..

Homologi to związki należące do tego samego szeregu homologicznego, np. metan i pentan.

Odpowiadają mu już cztery izomery.. C 2 H 2, C 4 H 6, C 3 H 6 Zadanie 12 (0 - 1)Temperatura wrzenia izomerycznych związków organicznych należących do tego samego szeregu homologicznego zależy między innymi od rozgałęzienia łańcucha węglowego.. Wybierz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne związków chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego.. A. C,H,OH, C,H,COOH, HCOOH Č.CH,COOH, C,H,OH, CH2OH B. CH,OH, C,H,OH, C,H,OH D. CH,OH, CH2COOH, HCOOHWybierz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne związków chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego.. Chemia.Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają: d) zbliżone własności chemiczne, 2.. Przykłady węglowodorów nasyconych1 Wymagania programowe na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia.Chemia organiczna, zakres rozszerzony1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny.Klasy trzecie VLO w Gdańsku IV etap edukacyjny - przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2.Podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia.Chemia organiczna, zakres rozszerzony.. Im bliżej siebie leżą homologi w szeregu , tym ich właściwości są bardziej do siebie podobne .Wzory sumaryczne i strukturalne.. A.C 2 H 5 OH, C 2 H 5 COOH, HCOOH B. CH 3 COOH , C 2 H 5 OH, CH 3 OH C.CH 3 OH, C 2 H 4 OH, C 3 H 7 OH D.CH 3 OH, CH 3 COOH, HCOOH Zadanie 6.Homologi są to związki posiadające identyczny wzór sumaryczny.. należących do szeregu homologicznego związków nasyconych poprawnie obliczony wzór..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt