Przykładowa ocena opisowa semestralna klasa 2

Pobierz

Ocenia bieżąca - podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia.. Aby ją jednak napisać, nauczyciel musi zgromadzić jak najwięcej informacji o dziecku.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Zaloguj się lub Dołącz do Klubu.Jun 23, 2020Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia.. Zwykle jest skoncentrowana na wykonywanych czynnościach.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik przykłady oceny opisowej klasa 2.docx na koncie użytkownika meraja • folder ocena opisowa • Data dodania: 3 kwi 2015.. Wzory ocen opisowych.. Pobierz.. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym Poziom A: rozpoznaje symbole narodowe i zna patrona szkoły; zna i szanuje wybrane zwyczaje i tradycje polskie Poziom B: z niewielką pomocą rozpoznaje symbole narodowe i patrona szkoły; po naprowadzeniu nazywa zwyczaje i tradycje polskie i je szanuje Poziom C: wymaga pomocy w rozpoznawaniu symboli narodowych i patrona szkoły; z .Jan 27, 2021ROZDZIAŁ 2..

... Download: przykłady oceny opisowej klasa 2.docx.

Po wprowadzeniu w życie reformy oświaty zmieniły się zasady i formy oceniania ucznia; stało się konieczne inne podejście do jego pracy i osiągnięć w szkole.. Oto moje propozycje:Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych.. Dobry (4) - Uczeń ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, potrafi odczytać zapis nutowy.. Celujący (6) - Prace plastyczne świadczą o talencie ucznia i wyróżniają się inwencją twórczą.. Bardzo dobry (5) - Prace plastyczne cechuje staranność i oryginalność wykonania.Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Jest lubiany przez zespół rówieśników.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.W naszej ocenie opisowej musimy opisać kluczowe kompetencje, potrzebne w dalszej nauce.. Dba o swój wygląd, miejsce pracy, ale mniej o zeszyty.. Dodaj go jako pierwszy!PRZYKŁADOWE POZIOMY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY DRUGIEJ .. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.2.. A by możl i we był o wyst awi eni e opi sowych ocen kl asyf i kacyj nych danemu uczni owi , koni eczne j est uzupeł ni eni e szkol nego pl anu nauczani a kl asy t ego uczni a, przynaj mni ej w zakresi e przedmi ot ów dot yczących t ego uczni a..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.I-III Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady Uczeń bardzo dobry .odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Rok szkolny 2014/2015.. OCENA OPISOWA W PRACY WŁASNEJ.. Pobierz.. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiadanie się.. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. W podobny sposób konstruuję oceny .Niedostateczny (1) - Uczeń mimo pomocy nauczyciela nie pracuje według podanej instrukcji.. Lubi bawić się z dziećmi o podobnych cechach.. Bardzo dobry (5) - Uczeń wykazuje duże poczucie rytmu, chętnie śpiewa, bardzo dobrze odczytuje zapis nutowy.. Tworzy ciekawe wypowiedzi ustne na różne tematy .. Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_3.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_4.doc; .. Uczeń grzeczny, koleżeński i życzliwy.Rodzaje ocen: 1.. OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE.. Swoje zadanie wykonuje w wolnym tempie i nie zawsze do końca.. W oknie wprowadzania oceny opisowej kliknij ikonę znajdująca się z po prawej stronie pola Za-chowanie (lub Edukacja wczesnoszkolna).. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne .. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania..

Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.

Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Dużym ułatwieniem w rejestrowaniu wyników obserwacji są karty szkolnych osiągnięć ucznia.Jun 8, 2020Ocena opisowa klasa 2.. Słuchanie (nie zawsze starczy nam miejsca).Sporządzanie oceny opisowej ucznia z wykorzystaniem szablonu Z wykorzystaniem szablonów można oceniać zachowanie ucznia oraz osiągnięcia edukacyjne.. Poziom wysoki - uczeń ma bogaty zasób słownictwa .. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Przykładowe sformułowania.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Apr 27, 2022ukończeni a szkoł y oraz na arkuszach ocen.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Potrafi współdziałać w grupie.. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia.. Przytoczony fragment ustawy MEN z 19 kwietnia 1999 r. ujmuje zasady i cele oceniania:Ocena końcowa.. Pobierz (docx, 21,8 KB) Podgląd treści Imię i nazwisko …….klasa 2 Ocena śródroczna Zachowanie Uczennica ma pozytywny obraz samej siebie.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Po przeczytaniu takiej oceny powinniśmy od razu zorientować się, na jakim poziomie jest dziecko, z czym sobie radzi, a na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę..

2.Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Wewnątrzszkolny system oceniania.. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (168022 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcjiPlik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010.. Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w KRAKOWIE OCENA OPISOWA SEMESTR I .. klasa II OCENA ZACHOWANIA: Oznaczenia: + zachowanie pozytywne bez zastrzeżeń .Podstawówka klasy 1-3: Dla wychowawców.. S zko l n y p l a n n a u cza n i aCelujący (6) - Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, bezbłędnie odczytuje zapis nutowy .. Czyta teksty biegle , wyraziście , z ekspresją , w pełni je rozumie .Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, informowania go o postępach i stałej współpracy z domem.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.~załącznik, wzór karty semestralnej oceny opisowej) Wzory ocen opisowych semestralnych dla klas I-III SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt