Wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli

Pobierz

adnotacje księgowe na kartachPOZYTYWNY - brak wycieków* W związku z powyższym instalację gazową uznaje się za szczelną a stan techniczny zgodny z obowiązującymi przepisami.. ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI (art. 62 ust.. WZÓR.. * NEGATYWNY - wycieki, stan techniczny wg zestawienia na stronie 2* Instalacji gazowej wraz zProtokół próby szczelności instalacji gazu Niezbędne czynności kontrole do wykonania przed rozpoczęciem próby ciśnienia: - sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych z projektem, - sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem, - sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu,Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wzór protokołu kontroli w serwisie Money.pl.. Instalację gazową wraz z urządzeniami DOPUSZCZA SIĘ do dalszej eksploatacji.. Jeżeli podmiot kontrolowany zdecyduje się wnieść zastrzeżenia, powinien to uczynić w formie pisemnej.. Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do powołującego zespół kontrolny.. 0 strona wyników dla zapytania wzór protokołu kontroliWprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 września 2018r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.. Protokół kontroli może być sporządzony w formie .Protokół z kontroli środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 1) jeden egzemplarz doręcza się przewoźnikowi; 2) drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli..

"Protokół kontroli UODO.

Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.. Udostępniamy Ci wzór protokołu kontroli UODO, który powinien mieć określoną formę i zawierać elementy określone ustawą o ochronie danych osobowych.. Wyniki kontroli:Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli ma charakter wykonawczy w obliczu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo budowlane, określa wzór protokołu pokontrolnego z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, która wymagana jest przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Ratownictwa Medycznego .. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 1) jeden otrzymuje kierujący; 2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.. WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez konsultanta wojewódzkiego dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie w (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres podmiotu) zwanym dalej "jednostką kontrolowaną" kierowanym w okresie objętym kontrolą przez: (imię nazwisko, data objęcia stanowiska służbowego)Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia..

Zakres kontroli: 1.

ZAŁĄCZNIK.. Wzór karty rozliczeniowej jest zgodny z § 25 Rozp.. Kontrolowana placówka medyczna powinna sprawdzić, czy protokół spełnia wszystkie wymogi ustawowe.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 757 z późn.. Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 1) jeden otrzymuje kierujący; 2) drugi pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r. 2.. 1 pkt 3): indywidualne .. 1 Rozp., albowiem ze złożeniem wniosku egzekucyjnego wiążą się określone skutki procesowe w postaci np. przerwy biegu terminu przedawnienia, zgodnie z art. 123 k.c.. Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu…………………………… Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - wykonanie/brak wykonania* zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli.. § 5.Nie inaczej jest w przypadku wnoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli.. Opis techniczny: Szczegółowy stan poszczególnych elementów obiektu budowlanego podano w Załączniku Nr 1 do protokołu przeglądu obiektu budowlanego..

Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 31 ust.

Wszelkie rozmowy z inspektorem - bezpośrednio czy za pośrednictwem telefonu będą nieskuteczne jeżeli chodzi o zastrzeżenia do protokołu.daty czynności i jest niezgodne z § 24 pkt.. i załącznikiem nr 15 do Rozp.. Wzór protokołu z kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Protokół.. PROTOKÓŁ OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI 1) przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneZałączniki do protokołu : Na tym kontrolę zakończono.. ZABRONIONE JEST wykorzystywane druków protokółów do celów innych niż sporządzenie protokółów z kontroli, a przede wszystkim w celach komercyjnych bez zgody autora.. zbiorowe _____ PROTOKÓŁY Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH .Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) w związku z § 4-5 Rozporządzenia Ministra Spraw WewnętrznychWzór protokołu stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231).. 1.PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej/wycinkowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w .. (nazwa i adres kontrolowanego zakładu pracy)Wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich ..

Wzór protokołu z kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

[Protokół z kontroli] 1. .. do protokołu kontroli, nieprawidłowości organizacyjne związane z brakiem .2011 r. do przeprowadzenia kontroli (zał.. Ważne.. Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia oraz złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole.. [Protokół pobrania próbki towaru] 1.Załącznik nr 2 do Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników OŚWIADCZENIE O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU Z BADANIA STANU TRZEŹWOŚCIZ przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.Protokół sporządzono w ……jednobrzmiących egzemplarzach, który służy wyłącznie do użytku służbowego Związku. ". Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Z OKRESOWEJ KONTROLI "ROCZNEJ"/ "PÓŁROCZNEJ"/ "PIĘCIOLETNIEJ"* STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Podstawa prawna: art. 62 ust.. przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zm.)"WZÓR" PROTOKÓŁU Komisji Rewizyjnej Koła PZW/ nazwa/.. z kontroli przeprowadzonej w kole PZW nr …….. w miejscowości ……………… w dniu .Druki protokołów i inne.. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 05.12.2011r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt