Opinia wychowawcy o klasie 7

Pobierz

Opinia o uczniu szkoły średniej - sąd - wydział kuratorski.. Informacja o realizacji programu nauczania.. I DANE O UCZNIU.. 1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zdobytych przez ucznia punktów oraz po wysłuchaniu opinii uczniów danej klasy i samego ucznia z uwzględnieniem opinii pracowników szkoły, środowisk pozaszkolnych, związanych z danym uczniem oraz członków Rady Pedagogicznej wyrażonej na posiedzeniach klasyfikacyjnych - śródrocznym i rocznym.. Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci oraz w obliczeniach matematycznych.. Warszawa.OPINIA WYCHOWAWCY.. Wychowawcą klasy jest się "z urzędu".. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Czy są to wyłącznie trudności w uczeniu się matematyki, czy również inne trudności w uczeniu się i .1 Kryteria oceny zachowania.. Poprzedni.. Planując pracę wychowawcy zwracam szczególną uwagę na wychowanie ucznia kulturalnego, świadomego swoich czynów .o powierzeniu funkcji wychowawcy klasy.. Uważa na lekcjach.. Lubiana zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie.. wychowawca: - poświęca dużo czasu na pogadanki, ciekawe ćwiczenia motywujące ucznia do pracy, - kontroluje, na bieżąco osiągnięcia .3 VII.. W klasie należy do uczniów/uczennic: wzorowych, wyróżniających się, dobrych, średnich, słabych, bardzo słabych VIII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ/UCZENNICA CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆKlasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy)..

Co taka opinia powinna zawierać?

Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami.. Trzeba napisać, co jest bezpośrednim powodem zalecenia wizyty w poradni.. Wskazane jest udokumentowanie dodatkowej pracy ucznia/uczennicy (ćwiczenia wykonywane pod kierunkiem nauczycielaNiepromowanie ucznia klasy I-III - możliwe tylko na określonych zasadach.. Patrycja Mika-Dolecka.. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. Powrót.. Diagnoza miała następujący charakter: Przeprowadzona aktualnie psychologiczna diagnoza kontrolna wykazała prze - ciętny potencjał intelektualny o nieharmonijnym przebiegu w zakresie poszczególnych sprawności.. Rok szkolny 2015/2016.. Czyta w bardzo wolnym tempie, tylko proste, dwusylabowe wyrazy , ma trudności z odczytaniem wyrazów o dłuższej strukturze.. Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły.. (proszę wymienić): 2.. Ma kilka dobrych przyjaciółek, jest koleżeńska.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I .Kliknij: Generator opinii o uczniu..

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy.

Efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie szkoły 1.. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.. W której jest klasie?Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Imię i nazwisko .. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest regres, brak postępu?Opinia u uczniu - wzór.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Zosia osiąga słabe wyniki w nauce.. Pewnie wielu z Państwa przypomina sobie taką sytuację.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu .VII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ/UCZENNICA CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆ (czy zawód, który wybrał/a jest adekwatny do jego zdolności i możliwości, jaki zawód byłby dla ucznia najbardziej wskazany): .Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Uczniowie z dużą ilością spóźnień i godzin opuszczonych: [powyżej 60 godzin] Lp.Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach .OPINIA WYCHOWAWCY KLASY, Author: Sekretariat Created Date: 10/31/2011 12:11:23 PM .INFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ..

Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jeśli chodzi o zachowanie, to jest przykładem dla innych.. Anna Wróblewska-Drabik.. Dodatkowo wymagana jest decyzja rady pedagogicznej wyrażona w formie .Opinia szkoły/placówki (dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim) dotycząca ucznia z trudnościami wychowawczymi, jako uzupełnienie dokumentacji do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagiOczywiście w opinii powinny się znaleźć podstawowe dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o tym, w której aktualnie jest klasie.. Uczeń klasy I-III może nie być promowany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.. Joanna Gontarz.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.- prosi o pomoc nauczyciela, kolegów/ ma trudności z proszeniem o pomoc; - pracuje wytrwale/ szybko się zniechęca, nie jest wytrwały; - wykazuje zainteresowanie, zaangażowanie/ biernie podporządkowuje się poleceniomOPINIA WYCHOWAWCY KLASY Author: Użytkownik Created Date: 12/18/2012 4:38:19 PM Keywords () .Bardzo szybko zaklimatyzowała się w klasie i poczuła się pewnie .. Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. W tym miejscu należy .Nauczyciel jest dla niej autorytetem, który bardzo szanuje.. O UCZNIU KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ .. Data urodzenia .Wychowawca klasowy..

Wymaganiem formalnym jest wniosek wychowawcy i opinia rodziców lub wniosek rodziców i opinia wychowawcy.

Dysponuje się również "urzędowym" przydziałem czasu - 1 godzina tygodniowo.. A może kogoś właśnie .. w klasie o typie tradycyjnym, w której każdy uczeń pracuje na własny ra-chunek, współzawodnicząc z innymi, normą często narzucaną przez na-Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Wychowawca: Klasa: Stan klasy: Klasyfikowanych:Wychowawca obowiązany jest troszczyć się o właściwy stosunek uczniów do nauki poprzez współpracę z uczącymi nauczycielami w klasie, stałą kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych, dbanie o prawidłową frekwencję, współpracę z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym i rodzicami.klasy IV rodzice po raz kolejny udali się do poradni.. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Wychowawca klasy.. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas.. Obecnie lepiej ukształtowana jest sfera wyko-Plik Przykladowa Opinia 1.doc na koncie użytkownika Lezli • folder opinia o uczniu • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OPINIA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU, KIEROWANYM NA BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Prosimy o rzetelne udzielenie przemyślanych informacji o dziecku, co ułatwi postawienie diagnozy i pozwoli opracować dostosowaną do możliwości dziecka prognozę wychowawczą, rozbudowaną zaleceniami mającymi na celu działanie wspierające .. (data,podpis wychowawcy) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) Do opinii należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia/uczennicy oraz zeszyt z języka polskiego.. Podczas czytania .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. Nie wiesz, od czego zacząć opinię o swoim uczniu?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt